Funny Gf Bf Memes

मी जेव्हा ती म्हणते थांब बाबा पाठवते .

पोरी कधी ब्रेक नि गाडी थांबवत नाही ते कायमच पायानी गाडी थांबवत्यात .

Related Post